NVSinh
TRANG WEB CÁ NHÂN CỦA NGUYỄN VĂN SINH
PERSONAL WEB PAGE OF NGUYEN VAN SINH
Dr. Nguyen Van Sinh, Assoc. Prof.
Institute of Ecology and Biological Resources,
Graduate University of Science and Technology,
Vietnam Academy of Science and Technology,
18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay,
10072 Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84-(0)989548886; Fax: +84-4-38361196
Email: vansinh.nguyen@iebr.vast.vn; nvsinh@gmail.com
Softwares: PlantsVN, MM&S, BIOKEYS
Web: http://www.nvsinhiebr.xyz
Language: Russian, German, English
------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN MỀM BIOKEYS BIOKEYS SOFTWARE

PHẦN MỀM MM&S MM&S SOFTWARE

CƠ SỞ DỮ LIỆU RÊU TẢN VÀ RÊU SỪNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM LIVERWORTS AND HORNWORTS SPECIES DATABASE OF NORTHERN MOUNTAINOUS PROVINCES

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT CHDCND LÀO (SPECIES DATABASE OF LAO PDR)

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT TÂY NGUYÊN (SPECIES DATABASE OF TAY NGUYEN REGION)

200 LOÀI THỰC VẬT ĐẶC HỮU, QUÝ HIẾM CỦA VIỆT NAM (Vietnam 200 endemic and/or endangered plant species)